Rena Rolska - Niech Pan Mnie Weźmie Ze Sobą Do Domu... (May the Lord take me home with you ...)

Rena Rolska – Niech Pan Mnie Weźmie Ze Sobą Do Domu… (May the Lord take me home with you …)

posted in: 1970s, 1973 | 0

Sleeve Notes:

We wrześniowe popołudnie 1973 roku, w studio nagrań płytowych zgaito czerwone światełko, znak. to zakończono nagranie Za chwilę do pokoju reży-sera przyszła RENA ROLSKA, aby przesłuchać awój nowy, trzeci z kolei long play, na którym na¬grano nowe piosenki i przypomniano kitka daw¬niejszych. Po przesłuchaniu zapytano wykonawczy¬nię, co zadecydowało o doborze repertuaru na ten long play?

— „Chęć zaprezentowania nowych piosenek, które bardzo lubię 1 z przyjemności* wykonuję na kon¬certach estradowych, w programach stołecznego Teatru „Syrena” i na antenie radiowej oraz tych zapomnianych ale chyba godnych nowego przypom¬nienia”.
Która z nagranych piosenek Jest Pani faworytką?

— „Trudno mi jest wybrać Jedną, bo parę z nich bardzo lubię. Z dużą przyjemnością zawsze śpie¬wam piosenkę tytułową „Niech mnie pan weźmie zc sobą do domu” kompozycji Gozdawy I Stępnia jak i piosenki Adama Skorupki „Dwa łóżka” 1 „Trzy brzozy”, a także „Fantazję Warszawską”, którą publiczność bardzo polubiła od premierowego wy-konania na Festiwalu w Opolu w 1971 roku”
Poza ..Fantazją Warszawską . nagraną z Orkies¬trą Polskiego Radia pod dyr Stefana Rachonia. wszystkie piosenki aranżowali Włodzimierz Kru-szyński i Adam Skorupka, oni też poprowadzili
orkiestrę, która towarzyszy przy nagraniu tej płyty. Znalazły się też na niej piosenki ich kompozycji. Jak układała się współpraca przy „tworzeniu” tej płyty?

— „Współpracuję z nimi Już od kilku lat I zawsze chętnie korzystam z ich aranżacji jak i nie mniej chętnie włączam piosenki ich autorstwa do swojego repertuaru. Jednak dopiero przy nagraniu tego long playa nasza współpraca bardzo się zacieśniła ze wspomnianych wyżej powodów i dlatego uwalam ich za współtwórców”.
Wspomniała Pani. że na płycie znajdują się też piosenki, które pochodzą z programów warszaw-skiego Teatru ..Syrena”, w którym Pani oatatnlo pracuje. Jak ocenia Pani len okres?

— „Dwuletni okres mojej pracy na scenie Teatru „Syrena” Jest mi bardzo miły ze względów zawo- dowo-artystycznych jnk i osobistych. W tym okre-sie miałam okazję zaprezentować się publiczność stołecznej w kilku proaramach rewiowych, wysta-wionych w .Syrenie”, przygotować ten long play. wystąpić w paru audycjach telewizyjnych. Jaz wspomniałam na wstępie okres ten zoalal uwień-czony ogromnym sukcesem osobistym w postaci
syna Grzegorza Kiejstuta Jonkajtlsa”
Skoro wiemy już prawie wszystko o piosenkach z tej płyty, posłuchajmy jak śpiewa je dla nas
RENA ROLSKA

ENGLISH

On the afternoon of September 1973, a red light, a sign, was turned on in the recording studio, the recording is finished. In a moment, RENA ROLSKA came to the director’s room to listen to the new, third long play, on which new songs were recorded and a bunch of the old ones were recalled. After the audition, the performer was asked what decided about the repertoire for this long play?
“Willingness to present new songs that I like very much and I perform with pleasure at stage concerts, in programs of the Warsaw” Syrena “Theater and on radio, as well as those forgotten but probably worth a new reminder.”
Which of the recorded songs are you a favorite?
“It’s hard for me to choose One because I really like a few. It is with great pleasure that I always sing the title song “Let me take me home with you” composed by Gozdawa and Stępnia, as well as Adam Skorupka’s song “Dwa beds” and “Trzy brzozy”, as well as “Fantazja Warszawska”, which the audience liked very much since premiere at the Festival in Opole in 1971″
Except .. Warsaw Fantasy. recorded with the Polish Radio Orchestra conducted by Stefan Rachoń. all songs were arranged by Włodzimierz Kru-szyński and Adam Skorupka, they were also conducted by them
the orchestra that accompanies the recording of this album. There are also songs from their compositions. How was the cooperation in “creating” this?
plates?
“I have been cooperating with them for several years now and I am always eager to use their arrangements and I am no less eager to include their songs in my repertoire. However, it was only with the recording of this long play that our cooperation became very close for the reasons mentioned above, and that is why I blame them for their co-authors. “
You mentioned that the album also includes songs that come from the programs of the Warsaw Theater .. Syrena “in which Ms. Ostatnio works. How do you assess the period?
“The two-year period of my work on the stage of the” Syrena “Theater is very nice to me for professional and artistic reasons, as well as for personal reasons. During this period I had the opportunity to present myself to the Warsaw audience in several revue shows, staged in. Syrena”, prepare this long play. appear on a few television shows. At the outset, I mentioned that this period was marked by a great personal success in the form of
son of Grzegorz Kiejstut Jonkajtls “
Since we already know almost everything about the songs from this album, let’s listen to RENA ROLSKA singing them for us.

Rena Rolska - Niech Pan Mnie Weźmie Ze Sobą Do Domu... (May the Lord take me home with you ...)

Label: Pronit SXL 0911

1973 1970s Covers

Share the love